Právo na odstoupení

Reklamace

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze z velké části přičíst jejich obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzala poslední zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat (pouze Kosmetik GmbH, Königsallee 27, 40212 Düsseldorf, Tel.:+4921133764072, e-mailová adresa: info@onlysmile.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. Zaslaný dopis poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené mít), které mají být splaceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete přímé náklady na vrácení zboží. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 • Vyloučení nebo předčasné ukončení práva na odstoupení

  Právo na odstoupení neexistuje u smluv

  - pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
  - pro dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum expirace by bylo rychle překročeno;
  - zur Lieferung alkoholischer Getränke, der Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer ke
  - pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

  Právo na odvolání zanikne na počátku smlouvy

  - pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho plomba po dodání odstraněna;
  - pro dodání zboží, pokud bylo po dodání kvůli jeho povaze nerozlučně smícháno s jiným zbožím;
  - zur Lieferung von Toner oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
 • Vzorový storno formulář

  (Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

  An
  Pan
  Pouze Cosmetics GmbH
  Koenigsallee 27
  40212 Düsseldorf

  E-mailová adresa: info@onlysmile.de


  - Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi uzavřenou smlouvu (*) o nákupu následujícího zboží (*)

  - Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

  - jméno spotřebitele (spotřebitelů)

  - adresa spotřebitele (spotřebitelů)

  - Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je sdělen na papíře)

  - Datum
  ---------------------------------------
  (*) Nehodící se škrtněte. 
 •